WWW.WAARDEERSUBWAY.NLSurvey

VOORWAARDEN


AANVAARDEN VAN VOORWAARDEN

WIJ VRAGEN U DEZE VOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE AANDACHTIG DOOR TE NEMEN.

Value Pay Services LLC (“VPS”) beheert en is host van de website op waardeersubway.nl (de “Site”) op servers in de Verenigde Staten van Amerika. VPS beheert de Site samen met het Programma voor klantenervaring van SUBWAY®. VPS verzamelt feedback en contactinformatie van klanten en stuurt deze informatie naar de gepaste franchisehouders van SUBWAY® met als doel de algemene klantenervaring en serviceniveaus te verbeteren.

VPS is een volle dochteronderneming van Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”), een onderneming voor leden waarvan de leden al de franchisehouders van SUBWAY® in de Verenigde Staten, zijn landgebieden en Canada zijn. VPS beheert de Site in naam van, of samen met de volgende entiteiten: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”), en Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”). Er wordt gezamenlijk naar DAI en SFSC verwezen als de (“SUBWAY® entiteiten”).

ALS U TOEGANG KRIJGT TOT DE SITE, BROWST, EN/OF DE PAGINA'S OF SERVICES GEBRUIKT DIE OP DE SITE GEPOST WORDEN, STEMT U IN MET DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN"). U STEMT ERMEE IN DAT U VEREISTE MELDINGEN (INDIEN DIE ER ZIJN) ZULT ONTVANGEN EN U VERKLAART DAT U TEN MINSTE ACHTTIEN (18) JAAR OUD BENT. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN DISCLAIMERS EN ANDERE BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VPS’S EN DE SUBWAY® ENTITEITEN TEGENOVER U BEPERKEN. U VERZEKERT DAT U DE SITE NIET ZULT GEBRUIKEN VOOR ONWETTIGE DOELEINDEN. ALS U NIET GEBONDEN WIL ZIJN DOOR DEZE VOORWAARDEN, VRAGEN WIJ U DEZE SITE NIET BINNEN TE GAAN, ER NIET IN TE BROWSEN, OF DE SITE NIET TE GEBRUIKEN.

Het is mogelijk dat VPS en de SUBWAY® entiteiten deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en op om het even welk moment veranderen. De gewijzigde Voorwaarden gaan onmiddellijk in voege nadat ze gepost zijn, en als u deze Site blijft gebruiken, gaat u akkoord met de nieuwe geposte Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van alle veranderingen. Als u niet akkoord gaat met de geposte Voorwaarden, is uw enige remedie geen gebruik te maken van de Site.

Hoewel VPS en de SUBWAY® entiteiten redelijke pogingen ondernemen om tijdig nauwkeurige informatie te verstrekken over het SUBWAY® Fresh Catering-programma op de Site, mag u niet veronderstellen dat de verschafte informatie altijd up-to-date is of dat de Site alle beschikbare relevante informatie bevat.

MINDERJARIGEN

Deze Site is niet bestemde voor kinderen die jonger zijn dan achttien (18) jaar oud. De Site is gericht op volwassenen die ten minste achttien (18) jaar oud zijn en noch VPS noch de SUBWAY® entiteiten verzamelen via de Site bewust persoonlijke informatie van personen die jonger dan achttien (18) jaar oud zijn.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN.

Tenzij anders wordt vermeld zijn alle materialen op de Site beschermd als de auteursrechten, 'trade dress', handelsmerken en/of andere intellectuele eigendommen die eigendom zijn van en gebruikt worden door VPS and the SUBWAY® entiteiten en/of hun aangesloten maatschappijen of door andere partijen die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan VPS en de SUBWAY® entiteiten.

SUBWAY® en het SUBWAY® logo zijn gedeponeerde handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van en geregistreerd zijn door DAI. De DAI-merken op de Site vertegenwoordigen een aantal van de merken die momenteel eigendom zijn van en beheerd worden in de Verenigde Staten en/of in één of meer andere landen door DAI of een van zijn licentiehouders. Het weergeven van deze merken en of meldingen in verband met deze merken is niet bedoeld als een allesomvattende compilatie van alle merkeigendomsrechten wereldwijd en het kan zijn dat DAI eigenaar is van of zeggenschap heeft over andere eigendomsrechten in één of meer landen buiten de Verenigde Staten.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn, zijn voorbehouden.

AANVAARDBAAR PERSOONLIJK GEBRUIK EN PRIVACYBELEID

Uw gebruik van de materialen die deel uitmaken van deze Site is uitsluitend voor informationeel gebruik, feedback, innen van bonnen en/of voor catering. U stemt ermee in dat u de inhoud van de Site niet zult distribueren, publiceren, verzenden, wijzigen, voorstellen of er afgeleide werken van wil creëren, of de inhoud van de Site wil exploiteren, op welke wijze dan ook.

LEES AANDACHTIG DE (HET “PRIVACYBELEID”)DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT, BROWSEN EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE PAGINA'S OF SERVICES DIE OP DEZE SITE WORDEN GEPOST, STEMT U IN MET HET PRIVACYBLEID EN MET HET GEBRUIK VAN ZULKE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN ALLE INZENDINGEN IN OVEREENSTEMMING MET HET PRIVACYBELEID, MET UITZONDERING VAN DAAR WAAR ANDERE BERICHTEN OF TOESTEMMING DOOR DE WET ZIJN VEREIST.

U stemt ermee in deze Site niet te gebruiken voor andere doeleinden die onwettig of verboden zijn volgens deze Voorwaarden, of schade te berokkenen op of via het gebruik van deze Site. U stemt ermee in dat geen van uw communicaties met of via de Site enige plaatselijke, staats-, Amerikaanse of Canadese wetten zullen overtreden. U stemt ermee in dat geen van uw communicaties met of via de Site inbreuk zullen plegen op de rechten van derden of smadelijk, lasterlijk, schendend, of obsceen materiaal bevatten.

De materialen die op de Site worden gepubliceerd mogen niet worden gekopieerd of gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geupload, gepost of verzonden op welke manier ook, tenzij toegestaan door VPS en/of de SUBWAY® entiteiten. Alle materialen die beschikbaar zijn op de site zijn eigendomsgerechtigd en onderhevig aan copyright, auteursrechten of andere rechten en niets daarin mag geïnterpreteerd worden als het toekennen van, hetzij door implicatie, uitsluiting of op andere wijze, een titel of eigenaarschap van, of exclusieve gebruiksrechten voor, enige intellectuele eigendom of ander recht en alle goodwill die daarmee in verband staat. U bevestigt dat het niet-bevoegde gebruik van de inhoud onherstelbare schade kan berokkenen aan VPS en de SUBWAY® entiteiten en dat in geval van niet-bevoegd gebruik, VPS en de SUBWAY® entiteiten het recht hebben een gerechtelijk verbod te verkrijgen, buiten andere remedies die wettelijk beschikbaar zijn of in vermogen.

FEEDBACK EN INZENDINGEN

Uw inzendingen, feedback en commentaar (“Inzendingen”) zijn volledig vrijwillig, niet-confidentieel en worden gratis verleend. U stemt ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent, en zal blijven, voor de inhoud van alle Inzendingen die u doet, en u zult geen materiaal inzenden dat onwettig, smadelijke, lasterlijk, of obsceen is. U stemt ermee in dat u niets naar deze Site zult zenden dat in overtreding is van de rechten van derden, waaronder auteursrechten, rechten in verband met handelsmerken, privacyrechten of andere eigendomsrechten.

VPS en de SUBWAY® entiteiten waarderen uw interesse, maar VPS en de SUBWAY® entiteiten willen echter niet, en kunnen niet aanvaarden, dat u ideeën inzendt die u als eigendomsgerechtigd beschouwt wat betreft design, producttechnologie of andere suggesties die u mogelijk hebt ontwikkeld. Daarom verleent u aan VPS, de SUBWAY® entiteiten, en hun aangestelden, een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig betaalde, royaltyvrije licentie om alle ideeën, uitdrukkingen van ideeën of Inzendingen te gebruiken, zonder beperkingen van welke aard ook, en zonder betaling of andere compensatie van welke aard ook, of enige soort van toestemming of melding aan u of derden. De licentie omvat, zonder beperking, het onherroepelijke recht de Inzendingen te reproduceren, ervan afgeleide werken te bereiden, te combineren met andere werken, te wijzigen, te vertalen, kopieën te distribueren, voor te stellen, uit te voeren en/of de Inzending in licentie te geven, en alle daarin vervatte rechten, in de naam van VPS en de SUBWAY® entiteiten of hun aangestelden wereldwijd en eeuwigdurend, in alle media die gekend zijn en die hierna gekend zullen zijn of worden gecreëerd. Bovendien verzekert u dat u afstand hebt gedaan van enige en alle “morele rechten” wat betreft de auteursrechtelijke materialen.

Door een Inzending te doen erkent u en stemt u ermee in dat VPS, de SUBWAY® entiteiten en hun aangestelden zelf andere Inzendingen mogen creëren of verkrijgen die gelijkaardig zijn aan of identiek zijn met uw Inzendingen. U doet hierbij afstand van enige en alle claims die u mogelijk hebt gehad, mogelijk heeft, en/of mogelijk in de toekomst zult hebben, dat een Inzending die door VPS en de SUBWAY® entiteiten of zijn aangestelden wordt aanvaardt, doorgenomen en/of gebruikt, gelijkaardig is aan uw Inzending.

BEPERKINGEN INZAKE GEBRUIK

Materialen van de Site mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, opnieuw gebruikt, geupload, opnieuw gepost, verzonden, of op enige andere wijze gebruikt buiten het bereik van normaal browsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VPS en/of de SUBWAY® entiteiten. Alle eigendomsinformatie blijft de exclusieve eigendom van VPS en de SUBWAY® entiteiten. Het materiaal in de Site wordt uitsluitend verschaft voor wettige doeleinden en enig andere gebruik of modificatie van de materialen die op de Site worden gevonden is in overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van VPS en de SUBWAY® entiteiten. VPS en de SUBWAY® entiteiten behouden geheel en volledig eigendomsrecht en alle intellectuele eigendomsrechten. U mag geen materialen op de Site reproduceren, verkopen, opnieuw posten, wijzigen, of omzetten op een wijze die niet consistent is met deze voorwaarden.

U stemt ermee in dat de volgende soorten gedrag onwettig en/of verboden zijn op de Site. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende: (a) de Site gebruiken voor doeleinden, hetzij intentioneel of niet-intentioneel, in overtreding van enige toepasselijke, plaatselijke, staats-, federale, nationale of internationale wetten en/of reglementen; (b) via de Site enige informatie, gegevens, bestanden, links, software of andere materialen posten of doorzenden die VPS en/of de SUBWAY® entiteiten beschouwen als onwettig, obsceen, smadelijk, pornografisch, bedreigend, intimiderend, schimpend, lasterlijk, haatvol of beschamend voor enige person of entiteit, of die beschouwd worden als cyberintimidatie of cyberachtervolging zoals naar bepaald door VPS en/of de SUBWAY® entiteiten naar eigen goeddunken; (c) inhoud posten die een overtreding is van de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, handelsgeheimenrechten, of enige andere rechten van derden; (d) posten van URLs op externe websites of enige vorm van HTML of doorsturen van uitvoerbare programmering van welke aard ook, waaronder virussen, spyware, Trojaanse paarden of gelijkaardige programma’s; (e) posten of verzenden van iets dat mogelijk spam is, marketingcommunicatie via direct mail of enige ongevraagde publiciteits-, promotionele of commerciële inhoud; (f) zich uitgeven voor een andere persoon wanneer u de Site gebruikt, posten van inhoud of persoonlijke informatie of proberen om de identiteit van de persoon die de Inzending doet of de oorsprong van de Inzending te verbergen of verkeerd voor te stellen, of toelaten dat een persoon of entiteit uw identificatie gebruikt om commentaar te posten of te bekijken of de Site te gebruiken; (g) verzamelen of op andere wijze informatie vergaren over anderen, met inbegrip van e-mailadressen; en (h) mensen aanmoedigen om zich in te laten met verboden activiteiten zoals hier wordt beschreven. VPS en de SUBWAY® entiteiten behouden het recht voor om personen te onderzoeken en de gepaste wettelijke acties te nemen tegen iemand die, naar goeddunken van VPS en/of de SUBWAY® entiteiten, zich inlaat met enige van de verboden activiteiten.

U stemt ermee in dat VPS en/of de SUBWAY® entiteiten het recht voorbehouden maar niet verplicht zijn om het volgende te doen: (a) een aantijging onderzoeken dat een geposte Inzending op de Site niet overeenstemt met deze Voorwaarden en naar eigen goeddunken bepalen dat de Inzending moeten worden verwijderd of verzoeken dat deze worden verwijderd; (b) een Inzending verwijderen die schimpend, onwettig, of storend is, of die op andere wijze niet overeenstemt met deze Voorwaarden; (d) bewaken, bewerken, of openbaar maken van een Inzending op de Site; of (e) bewerken of wissen van inhoud op de Site, ongeacht of zulke inhoud in overtreding is van deze voorwaarden.

LINKS

Sommige links op de Site laten u toe om een verbinding te maken met de websites van derden waar VPS en/of de SUBWAY® entiteiten geen zeggenschap over hebben. VPS en de SUBWAY® entiteiten verschaffen deze links uitsluitend om u te conveniëren. Als een link vermeld wordt impliceert dit NIETeen goedkeuring van VPS of de SUBWAY® entiteiten. VPS en de SUBWAY® entiteiten zijn NIET verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van een gelinkte website. Toegang tot gelinkte websites is op eigen risico.

DISCLAIMER

DE INHOUD, MATERIALEN, INFORMATIES EN OP DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN "IN DE HUIDIGE STAAT" EN “MET ALLE GEBREKEN" ZONDER ENIGE VOORWAARDEN OF GARANTIE VAN ENIGE AARD OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEIMPLICEERD, TENZIJ DIT ELDERS UITDRUKKELIJK ANDERS WORDT VERMELD. NOCH VPS OF DE SUBWAY® ENTITEITEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEIMPLICEERD, WAARONDER ZONDER BEPERKING GEIMPLICEERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOCH VPS OF DE SUBWAY® ENTITEITEN GARANDEREN DAT DE FUNCTIES IN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEZE SITE OF ZIJN SERVERS VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, ZELFS INDIEN VPS OF DE SUBWAY® ENTITEITEN ZICH HIERVAN BEWUST ZIJN.

LIMITATIE WAT BETREFT AANSPRAKELIJKHEID

UW ENIGE REMEDIE WAT BEREFT EEN DISPUUT EN UW GBRUIK VAN DE SITES IS HET STOPZETTEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE. IN DE MATE DAT DIT MAXIMAAL DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IS TOEGESTAAN, WIJZEN VPS, DE SUBWAY® ENTITEITEN EN DERDEN (ONGEACHT OF DEZE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREEREN, MAKEN, ONDERHOUDEN OF LEVEREN VAN DE SITE) EN DE MANAGERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, MEDEWERKERS, LEDEN AANDEELHOUDERS OF VERTEGENWOORDIGERS VAN VPS EN DE SUBWAY® ENTITEITEN, ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJK VOOR ELK BEDRAG OF AARD VAN VERLIES OF SCHADE AF DIE U OF DERDEN OPLOPEN (WAARONDER ZONDER BEPERKING DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES VAN INKOMEN, WINSTDERVING, GOODWILL, GEGEVENS, CONTRACTEN, GEBRUIK VAN GELD, OF VERLIES OF SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN, OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND STAAT MET HET ONDERBREKEN VAN HANDELVOEREN EN ONRECHTMATIGHEID (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, VERZUIM, CONTRACTUELE VERBINTENISSEN OF ANDERSZINS) IN RELATIE MET DE SITE ONGEACHT DE WIJZE OF ONGEACHT HET VERBAND MET HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TE GEBRUIKEN, OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE, WAARONDER ZONDER BEPERKING HANDELINGEN OF ACTIVITEITEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN HULPBRONNEN/-MIDDELEN DIE OP DEZE SITE AANWEZIG ZIJN, ALLE WEBSITES DIE EEN LINK HEBBEN MET DEZE SITE, OF MET HET MATERIAAL OP ZULKE WEBSITES, OF HET GEBRUIK VAN INZENDINGEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF SCHADE TE WIJTEN AAN VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR, SOFTWARE, GEGEVENS OF ANDERE EIGENDOM DIE U HEBT WEGENS VERLEENDE TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, BROWSEN VAN DE SITE OF VAN HET DOWNLOADEN VAN MATERIAALVAN DEZE SITE OF ENIGE WEBSITE DIE EEN LINK HEEFT NAAR DEZE SITE.

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT UIT OF BEPERKT DE AANSPRAKELIJHEID VAN VPS EN DE SUBWAY® ENTITEITEN IN STATEN OF RECHTSGEBIEDEN DIE GEEN EXLUSIE OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE TOELATEN; IN ZULKE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VPS EN DE SUBWAY® ENTITEITEN BEPERKT ZIJN TOT WAT MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in de VPS en de SUBWAY® entiteiten schadeloos te stellen, te verdedigen en onschuldig te beschouwen van en tegen alle claims, waaronder maar niet beperkt tot claims, schade, kosten en aansprakelijkheid van derden, waaronder redelijke advocaatskosten die het gevolg zijn van, of in verband staan met uw overtreding van deze Voorwaarden, zowel als claims die het gevolg zijn van enig onbevoegd gebruik dat u mogelijk maakt van de materialen of van enige andere materialen op de Site..

TOEPASSELIJKE WET EN RECHTSGEBIED

Toegang tot en gebruik van de Site en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Florida, in de Verenigde Staten van Amerika, zonder dat dit enige wettelijke conflicten of keuze van wettelijke principes of Amerikaanse federale wet creëert. Enige juridische actie of rechtsvoering in verband met uw toegang tot of gebruik van de Site of het naleven van deze Voorwaarden dient in het rechtsgebied te zijn van de federale rechtsbanken en rechtbanken van de staat in de staat Florida, en u stemt ermee in om dagvaarding via de post te aanvaarden. U doet hierbij afstand van enige en alle rechtsmachtige verdedigingen in rechtsgebieden die anders beschikbaar kunnen zijn.

GEEN TOEWIJZING

Onder deze Voorwaarden mag u geen van uw rechten of verplichtingen overdragen. Alle transfers of toewijzingen worden ongeldig verklaard.

SCHEIDBAARDHEID

Als een bepaling van deze Voorwaarden of de toepassing van zulk een bepaling met betrekking tot een bepaalde persoon of omstandigheid ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, ongeacht de reden, dan zullen de overblijvende bepalingen van deze Voorwaarden en de toepassing van zulke bepalingen op andere personen of omstandigheden onaangetast blijven. Als een rechtbank zulke bepaling als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar beschouwd, dan zal de rechtbank, in de mate dat dit mogelijk is, de bepaling wijzigen en interpreteren zodat deze geldig en afdwingbaar wordt tegenover andere personen en entiteiten en om de maximaal mogelijke bescherming te geven aan personen die onderhevig zijn aan schadeloosstelling binnen de grenzen van geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid.

GEEN AFSTAND

Als VP's nalaten strikte naleving van een bepaling van deze Voorwaarden te eisen of af te dwingen zal dit niet geïnterpreteerd worden als afstand doen van een bepaling of recht.

TITELS

De titels van deze Voorwaarden worden alleen gegeven om het u gemakkelijk te maken. Zulke titels worden genegeerd bij het interpretatie of verklaren van een van deze Voorwaarden.

VOLLEDIG BEGRIJPEN

Deze Voorwaarden en de PRIVACYBELEID vormen de totale overeenkomst tussen VPS en de SUBWAY® entiteiten en u wat betreft het gebruik van de Site, waaronder, maar niet beperkt tot alle catering die via de Site worden gedaan.

CONTACT OPNEMEN MET VPS

Voor meer informatie, of als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met VPS op:

Value Pay Services LLC
1-888-445-9239
Privacyofficer@ipcoop.com
9200 S. Dadeland Blvd. Suite 705 Miami,
FL 33156
Kantooruren: Maandag – vrijdag 8.30 – 17.30 uur (oostkusttijd)


Restaurant

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE